ذکر های فوق العاده مجرب و گره گشا ۷

دفع_نیرنگ_اجنه_و_جادوگران امام علی ؏ ؛ انگشترجزع یمانی در دست کنید همانا سنگ جزع یمانی وسوسه و نیرنگ‌های شیاطین سرکش را…