چرا انسان بودن برای انسانها سخت است؟

  سوال: چرا انسان بودن برای انسانها سخت است؟ پاسخ: احتمالا منظور شما از انسان بودن رفتار و عملکرد صحیح،…

سوال: آیا زود قضاوت کردن، گناه است؟

سوال: آیا زود قضاوت کردن، گناه است؟ پاسخ: زود قضاوت کردن اگر باعث حق الناس هایی مانند بردن آبروی شخص…