ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۵۴

ترسیدن در شبها چنانچه این آیه را بخواند نخواهد ترسید اگر چہ در میان جانوران بایستد عدد خواندن آیه مبارڪه…