نکته های ریز و دقیق خانه داری ۱

    ترفند برایی جلوگیری از برق افتادن لباس همیشه باید آرام، اتو بزنید. روی لباس ها، یک پارچه نازک…