نزدیک به عید است. اما؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ:

ـ﷽ نزدیک به عید است. اما؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﺍﯾﺎ: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﻋﺰﺕ ﺍﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ….

دعای پایانی سال

دعای پایانی سال خدایا ممنون براى تمام خنده هاى امسالم… خدایا ممنون براى تمام اشکهاى امسالم… خدایا ممنون از درس…