جوک های فوق العاده خنده دار

    فقط ۲ چیز تو دنیا هست که باید نگرانش باشی:   این که ببینی سالمی یا مریضی! اگه…