ذکرهای فوق العاده مجرب و گره گشا ۵۸

ذکر

امام صادق (؏) :
هر ڪه هر روز سی بار این ذڪر
را بگوید به توانگرے روی آورد
و از تنگدستی روی گرداند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

سوره‌ درمانی

افزایش شیر مادر

سوره مبارکه حجر را با زعفران
نوشته و بشویند و آبش را به زن
شیر ده دهند تا بخورد شیرش
زیاد می گردد

 

آیه درمانی

افزایش عزت نفس

جهت افزایش اعتماد به نفس
جلوی دیگران بسیار بخواند

قُلْنا لا تَخَفْ‏ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلى‏

 

سخن ناب

ڪلید بهشت

عده اے گمان می کنند با خواندن
نماز و روزه زیاد به بهشت می روند
حال آنکه رفتن به بهشت با
دستگیری از فقرا امکان پذیر است

 

چـہ باحـال

پیامبر اڪرم (ص) ؛
هرڪس بہ گناهی فڪر ڪند و
قصد انجام آن را داشتہ باشد بعد
بخاطر خدا از گناه صرف نظر نماید
برایش ثوابی نوشتہ خواهد شد

نصایح ۲۶۷/۱۳

 

فرزند

ایمنی از سقط

هر زنی که بچه هایش سقط
می شوند‌‌‌﷽ را ۱۶۰ مرتبه
نوشته و همراه خود داشته باشد
این عمل مجرب است

مخزن تعویذات ۴۹

 

چه جالب

پاداش کمک به همسر

هر مردی در خانه به همسرش
کمک کند برایش ثوابی از روزه
و شب زنده داری می نویسند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

آیه درمانی

نجات از مستاجری

هر روز بعد از نماز صبح هفتاد
مرتبه بخواند تاثیر این ذکر در دراز
مدت به شرط ایمان به قدرت خداوند
حتمی است هر چند شخص
فقیر و مسکین باشد

 

آیه درمانی

پرداخت دیون

در هر روز ۴۱ مرتبه تا ۴۱ روز
بعد از نماز صبح بگوید براے
پرداخت قرض ها بسیار
مجرب است

 

اعمال قبل خواب

فضیلت سوره ملڪ

پیامبر اڪرم (ص) ؛
هرڪس شب “سوره ملڪ” را
بخواند اجرے همانند احیاے
شب قدر برایش نویسند

 

سوره‌درمانی

استجابت دعا

امام صادق (؏) ؛
۲۲ بار سوره تکاثر را بخواند سپس
۱۰۰۰ صلوات بفرستد و حاجت خود را
بخواهد که برآورده خواهد شد

درمان با قران ۱۶۱

 

حدیث

ازدواج ڪن

دو رکعت نمازے که شخص
متاهل بخواند در پیشگاه خداوند
از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد برتر
و بالاتر خواهد بود

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ثروت

امام صادق (؏) ؛
هرڪس این دعا را دو ماه پیاپی
هر روز صد مرتبه بخواند خداوند گنجی
از مال یا گنجے از علم روزے می رساند

 

گناه ‌شناسی

شراب

پیامبر اکرم
خداوند نماز شراب خوار را تا چهل روز
قبول نمی کند و اگر در مدت این
چهل روز بدون توبه بمیرد کافر از دنیا رفته

 

حدیث

پشت صحنه خانه‌داری

هر وسیله ای که در خانه
بوسیله زن ، به جهت سامان دادن
به منزل جا به جا شود رحمتی را
برای زن می آورد

 

گناه ‌شناسی

آزار رساندن ب همسر

فرو بردن میخ هاے آتشین
بر دستان کسی ڪه بر صورت
همسرش سیلی بزند

 

فضیلت آیه‌الکرسی

اجابت حاجت

پیامبر اڪرم ص ؛
جهت اجابت حاجت و نیل
به آرزوها آیه‌الکرسے بخوانید
ڪه هر ڪس چنین ڪند
حاجتش بر آید

مستدرک الوسائل ۲۷۶/۵

 

گناه ‌شناسی

۴ گناه ڪه بهشت را بر انسان
حرام میڪند

شرابخوارے
رباخوارے
خوردن مال یتیم
نارضایتی والدین

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

ادعیه

اجابت حاجت

ابتدا شش آیه اول سوره حدید
و سه آیه آخر سوره حشر را بخواند
سپس حاجتش را بخواهد

ختومات و اذکار

 

ذکردرمانی

وسعت رزق و روزے

هر روز بعد از نماز صبح یا مغرب
یازده مرتبه بخواند فوق العاده
سریع الاجابه است

 

سوره‌درمانی

افزایش عشق همسر

امام صادق (؏) ؛
هرڪس خالصانه بر تلاوت
” سوره نساء” مداومت نماید
محبت همسرش به او زیاد شود

 

گشایش

استمداد از امام زمان

مرحوم سمنانی ره ؛
برای گشایش کارها بسیار این ذکر
را بگو بی‌شک از حضرت صاحب‌الزمان
امداد خواهد رسید

 

آیه درمانی

ثروتمندی و توانگری

خواندن آیات کفایت ۷۰ مرتبه
بعد از نمازها براے دفع فقر و
پریشانے مجرب است

 

خواص اذکار

فضیلت صلوات ۱

امام رضا (؏) ؛
کسی که نمیتواند کاری کند که به
سبب آن گناهانش زدوده شود
بسیار صلوات فرستد

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

فضیلت آیت‌الکرسی

پیامبر اڪرم ص ؛
هرڪس آیت الڪرسی را بعد از
هر نماز واجب بخواند خداوند ﷻ
قبض روح او را متولی میگردد و مانند
کسی باشد ڪه همراه انبیا جهاد نموده

 

مال مسروقه

بسیار مجرب است که یڪ تکه
از اسبابی که برده شده پیدا کرده
به حساب ابجد درآورد ۴۷ روز
بعد از نماز صبح بخواند
بی شک پیدا شود

 

دعای قبل خواب

امام صادق (؏) ؛
هرڪس هنگامی ڪه به بستر
خواب می رود سه بار این دعا را بگوید
از گناهان بیرون آید مانند روزی ڪه
مادر او را زائیده

 

سوره‌درمانی

وسعت رزق و روزی

اگر تجار و کسبه ” سوره دخان ” را
نوشته و در محل کسب خود قرار دهد
سود فرآوان خواهد کرد و صاحب
مال زیاد خواهد شد

 

آیه درمانی

رفع شڪ و تردید

هر گاه در شڪ و تردید قرار
گرفتی آیه ۳ سوره حدید را بخوان
رفع می شود ان شاء الله

 

آیه درمانی

پرداخت قرض و بدهی

هر روز ۴۱ مرتبه تا ۴۱ روز بعد
از نماز صبح بگوید ، براے پرداخت
دیون فوق العاده موثر است

 

عزت

عزیز شدن

اگر خواهی نزد مردم عزیز باشی
موقع بیرون آمدن از خانه این ذڪر را
۱۲ بار بخوان و به خود بدم بسیار
مجرب است

دو هزار دستور العمل مجرب ۳۰۸

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

وسعت رزق

معاویه بن عمار می گوید :
امام صادق ع براے زیاد شدن رزق
این دعا را به من یاد داد و من
بهتر از این دعا ندیدم

 

فرزند

شیخ بهایی (ره) :
این آیه را به حروف مقطعه نویسند
و بر پهلوی زن بندند حامله می گردد
به نهصد زن داده و حامله شدند

 

رزق روزی

قرائت سوره مبارڪه “قـدر”
روزے ده مرتبه بعد از نماز صبح
موجب تاثیر زیادے در افزایش
رزق و روزی خواهد داشت

گوهر شب چراغ ص ۱۵۶

 

وسوسه

جهت دفع وسوسه شیطان
از سینه و ذهن این دعا
خوانده شود

 

تعویذ درد

براے هر دردے مروی از حضرت
رضا علیه السلام ، که بسیار نافع
است

 

رفع دلتنگی

شیخ طبرسی ره آورده ڪه جهت
تنگی دل هفده روز “سوره انشراح”
را بخواند و باید هر روز یڪ مرتبه
صبح و یڪ مرتبه شب این سوره
را قرائت نمایید

چشمه رستگاری ۱۵۱

 

دعای قبل خواب

امام صادق (؏) ؛
هرڪس هنگامی ڪه به بستر
خواب می رود سه بار این دعا را بگوید
از گناهان بیرون آید مانند روزی ڪه
مادر او را زائیده

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

سوره درمانی

شفاے مریض

مرحوم لواسانی :
براے شفاے مریض خواندن سوره
مبارڪه ” اعلی” در هر روز مجرب
و نافع است انشاء الله

کشکول لطیف

 

رفع مشڪلات زندگے

پیامبر اکرم ص ؛
هرڪس شـدت و سختے به او
وارد شده ۳۰هزار بار استغفار کند
خداوند متعال او را از سختے
نجات خواهد داد

منتخب حسنی۱۲۲۶

 

اقتصادے

اداے قرض و بدهے

براے ادای قرض و حصول
وسعت در امر معیشت روزے
صد بار بگوید

دوهزار ختم

 

اجابت حاجات

پیامبر اڪرم ص؛
یا علی یس بخوان زیرا
گرسنه را سیر
ندار را دارا
عزب را مزدوج
‌ بدهڪار را خلاص
گرفتارے را حل میسازد

 

سوره‌اے برای خانمها

حفظ ازدواج

اگر زنے شوهرش بہ زنان دیگر
میل داردسوره مَسَدرا ڪامل
نوشتہ و همراه دارد تا هیچ زنے
به شوهر او میل نڪند

برای باز کردن سر کتاب آنلاین +دعا های رایگان اینجا کلیک کنید

درخواستی

ازدواج و فروش منزل

توسل به امام جواد‌ ؏ :
دعا را ۱۴ مرتبه در ۹ روز بخوانید
براے فروش منزل و ازدواج ڪردن
مجرب است

تحفه الرضویه ۲۱۵

 

حفظ از بلا

هر ڪس خالصانہ و با وضو
سوره علق را بنویسد و در
سفر با خود بدارد از همہ آفات
و بلیات محفوظ بماند تا بازگردد

خواص آیات قرآن ۲۱۴

 

محبت زن و شوهر

براے مهر و محبت زن و شوهر
به هم “آیه ۱۶۵ سوره بقره” را بر
شیرینے مثل خرما بخواند و بہ
همسرش بخوراند میان آنها
آشتے و محبت شدید
برقرار خواهد شد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.